en
   

Медицинска застраховка за чужденци

Застрахователно покритие: съгласно Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната /приета с ПМС № 80 от 2005г.; обн. на 13.05.2005г., изм. и доп. ДВ. Бр.51 от 05.07.2011 г):

  • необходими разходи, извършени от Застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор;
  • дентална помощ, само за спешно възникнали внезапни състояния;
  • документираните необходими и целесъобразни транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.

Застрахователна сума: 60 000 BGN, съгласно Наредбата.

Застраховката не покрива: трансплантация на органи, тъкани и клетки; планови неврохирургични, кардиологични и очни операции; лечение на СПИН; лечение на алкохолизъм и наркомания; задължителни имунизации; пластични козметични операции и други козметични медицински услуги; неспазване на предписан режим и/или лечение, симулиране на заболяване от застрахования, както и умишлено увреждане на своето здраве; подготовка и участие в спортни състезания; сбиване, опит за самоубийство или самоубийство, извършване на престъпление от общ характер или друга дейност, забранена със закон; увреждане на здравето вследствие на прекалена или хронична употреба на алкохол, наркотични, упойващи вещества или медикаментозна зависимост; участие във военни действия или учения или причинени от радиоактивни или химически материали при въстание, бунт, стачка, локаут или други действия от подобно естество, включително аварийни и бедствени ситуации; здравни услуги, потребността за които е възникнала, вследствие на минали заболявания; домашни грижи, които не са под лекарски надзор, както и мерки за гериатрично и рехабилитационно лечение и лечебна педагогика; следните стоматологични услуги: зъбни имплантации, както и мерки и последици, които са в причинна връзка с тях, доколкото те не служат за отстраняване на последици от злополука; ортопедия (зъбопротезиране) и подготовка за ортопедична дейност; щифтово и безщифтово изграждане на зъби; реплантанти и имплантанти; ортодонтска дейност; избелване на зъби; прекъсване на бременност по желание или за преждевременно раждане или усложнения, вследствие на пътуване със самолет, предприето от застраховано лице, чиято бременност е на етап след 28 седмица; раждане по избор с цезарово сечение и последиците от него; усложнения настъпили, в резултат на планирано раждане в домашни условия; хирургия за коригиране на късогледство или далекогледство, или на други очни дефекти, освен ако не се дължат на злополука или заболяване, настъпили през срока на застраховката;

Застрахователно обезщетение:

1.При настъпване на застрахователно събитие Застрахованото лице или лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ, е длъжно в срок 24 часа да уведоми Застрахователя чрез писмо, телефон, факс или по друг подходящ начин.

2.Обезщетението по задължителната медицинска застраховка се определя и изплаща от Застрахователя в 15-дневен срок, след като Застрахованият е представил всички необходими документи, свързани с установяването на събитието и размера на разходите, свързани с оказаното лечение и болничен престой.