en
   

За нас

ЗД „ОЗОК Инс“ АД (старо наименование - „ОЗОК – Здравно застраховане” АД) е акционерно дружество, регистрирано през 2008г. под наименованието „Общинска здравноосигурителна каса” АД, с ЕИК 200140730.

Дружеството притежава лиценз № 523-ЗОД от 15.05.2008 г. за доброволно здравно осигуряване, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН).

От създаването си до м.август 2013г. Дружеството предлагаше на пазара следните продукти:

 • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
 • Извънболнична медицинска помощ
 • Болнична медицинска помощ
 • Допълнителни услуги
 • Възстановяване на разходи за медикаменти
 • Стоматологична помощ

В съответствие с изискванията на параграф 29, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ бр.60 от 07.08.2012 г.) “Общинска здравноосигурителна каса” АД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането (КЗ) и се лицензира като застраховател под наименованието „ОЗОК – Здравно застраховане” АД, съгласно Решение № 619-ОЗ от 07.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Дружеството получи лиценз за извършване на застрахователна дейност по Раздел II, буква "А" от Приложение № 1 от КЗ, както следва:

 •  по т.1 - Застраховка „Злополука” - всички рискове;
 •  по т.2 - Застраховка „Заболяване” - всички рискове.

На 15.08.2013 г. бяха вписани съответните промени, следващи от прелицензирането ни като застраховател, по партидата на дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

От 30.04.2014 г. наименованието ни е ЗД „ОЗОК Инс“ АД.

Впоследствие, с Решение № 968 – ОЗ от 18.12.2015 г. на Комисията за финансов надзор ни бе предоставен допълнителен лиценз за разширяване обхвата на дейността ни по Приложение №1, буква „А“, Раздел II към Кодекса за застраховане, а именно:

 • по т. 7 – „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)“;
 • по т. 8 – „Пожар и природни бедствия“ – всички рискове;
 • по т. 9 - „Други щети на имущество“ – всички рискове.

С Решение № 65 – ОЗ от 16.01.2018г. на  Комисията за финансов надзор ни бе предоставен допълнителен лиценз за разширяване обхвата на дейността ни с още един нов клас застраховка от Приложение 1, Раздел ІІ, буква “А“ към Кодекса за застраховането, а именно:

 • по т.3. – „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“:

Всяка вреда или загуба, нанесена на:

-сухопътни моторни превозни средства;

-сухопътни превозни средства, различни от моторни превозни средства.

С решение от заседание на 10.03.2020 г., Комисията за финансов надзор одобри разширяване обхвата на издадения лиценз на ЗД „ОЗОК Инс“ АД  с нов клас застраховки по Кодекса за застраховане, а именно - „Разни финансови загуби“ (всички рискове).“:
 
– рискове, свързани със заетостта;
– недостатъчност на доход (общо);
– лошо време;
– пропуснати ползи;
– продължителни общи разходи;
– непредвидени търговски разходи;
– загуба на пазарна стойност;
– загуба на наем или доход;
– други косвени търговски загуби;
– други нетърговски финансови загуби;
– други видове финансови загуби.