en
   

Медицинска застраховка

Медицинска застраховка

Предмет на застраховката

Застрахователят на основание сключен Договор за медицинска застраховка и срещу заплащане на застрахователна премия, осигурява финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, насочени към опазване, поддържане и възстановяване на здравето за определен срок, обем и обхват, както и компенсации за загуба на доход, настъпила, вследствие на злополука или заболяване.

Покрити рискове:

1. рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки;

2. финансовото обезпечаване на здравни услуги и стоки, свързани с профилактика на застрахованото лице, бременност, раждане и други;

3. финансовото обезпечаване и на други стоки и услуги, свързани със здравно обслужване на застрахованото лице, включително транспорт, специализирано обгрижване;

4. рискове, свързани със загуба на доход вследствие на злополука или заболяване

 

Застраховката не покрива: трансплантация на органи, тъкани и клетки; планови неврохирургични, кардиологични и очни операции; лечение на СПИН; лечение на алкохолизъм и наркомания; задължителни имунизации; пластични козметични операции и други козметични медицински услуги; неспазване на предписан режим и/или лечение, симулиране на заболяване от застрахования, както и умишлено увреждане на своето здраве; подготовка и участие в спортни състезания; сбиване, опит за самоубийство или самоубийство, извършване на престъпление от общ характер или друга дейност, забранена със закон; увреждане на здравето вследствие на прекалена или хронична употреба на алкохол, наркотични, упойващи вещества или медикаментозна зависимост; участие във военни действия или учения или причинени от радиоактивни или химически материали при въстание, бунт, стачка, локаут или други действия от подобно естество, включително аварийни и бедствени ситуации; здравни услуги, потребността за които е възникнала, вследствие на минали заболявания; домашни грижи, които не са под лекарски надзор, както и мерки за гериатрично и рехабилитационно лечение и лечебна педагогика; следните стоматологични услуги: зъбни имплантации, както и мерки и последици, които са в причинна връзка с тях, доколкото те не служат за отстраняване на последици от злополука; ортопедия (зъбопротезиране) и подготовка за ортопедична дейност; щифтово и безщифтово изграждане на зъби; реплантанти и имплантанти; ортодонтска дейност; избелване на зъби; прекъсване на бременност по желание или за преждевременно раждане или усложнения, вследствие на пътуване със самолет, предприето от застраховано лице, чиято бременност е на етап след 28 седмица; раждане по избор с цезарово сечение и последиците от него; усложнения настъпили, в резултат на планирано раждане в домашни условия; хирургия за коригиране на късогледство или далекогледство, или на други очни дефекти, освен ако не се дължат на злополука или заболяване, настъпили през срока на застраховката;

 

Застрахователно покритие

Застрахователното покритие влиза в сила в 00.00 часа на датата, посочена в застрахователната полица като начало на застраховката, но не преди 24.00 часа на датата, на която е заплатена цялата дължима премия или първата вноска от нея, при договорено разсрочено плащане. За покритията, по които има определени отлагателни периоди, застраховката влиза в сила от 24.00 часа на датата, на която изтича съответният отлагателен период.

 

Застрахованото лице/Застраховащият избира при сключване на договора комбинация от покрития за Медицински разходи и Допълнителни покрития между следните три базисни нива:

1. Основно;

2. Оптимално;

3. Пълно.

 

Застрахователни договори

Застрахователните договори биват: индивидуални, семейни и групови.

-Индивидуален застрахователен договор е този, съгласно който се застрахова едно физическо лице на възраст от 0 до 64 години, но не по-възрастно от 65 години към датата на изтичане на срока на договора. По тези застраховки притежател на полицата може да бъде застрахованото лице или друго физическо или юридическо лице;

-Семеен застрахователен договор е този, съгласно който се застраховат членовете на едно семейство на възраст от 0 до 64 години, но не по-възрастни от 65 години към датата на изтичане на срока на договора.

-Групов застрахователен договор е този, съгласно който се застраховат групи от минимум 5 лица предварително сформирани с не застрахователни цели, при индивидуална възраст на лицата допустими за включване в групата, в зависимост от общия брой на лицата, разделени в 3 групи:

1. до 15 лица - до 64 години
2. до 50 лица - до 74 години
3. над 50 лица – без ограничения във възрастта.