en
   

Злополука на кредитополучател

По тези Специални условия се сключва застраховка върху живота на здрави лица на възраст от 18 до 69 навършени години, които са получили банков кредит и които към датата, на която изтича застраховката не биха били по възрастни от 70 години.

Срокът на застраховката е от една до пет години, в зависимост от срока на кредита.


ПОКРИТИ РИСКОВЕ И РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

При смърт на Застрахования или трайна загуба на трудоспособност над 75%, вследствие злополука настъпила през срока на застраховката, договорената застрахователна сума се изплаща на ползващите лица – Банката-кредитор и другите посочени ползващи лица

Застрахователната сума, за която се сключва застраховката, следва да бъде най-малко равна на сумата за погасяване на кредита към момента на сключване на застраховката, но в никакъв случай да не превишава определеният максимален размер от Застрахователя.

Минималната застрахователна премия за една застраховка е 5.00 BGN.