en
   

Жилища и домашно имущество

Жилища и домашно имущество

обект на застраховане

Застраховани по тази застраховка са български или чуждестранни физически лица, собственици на имота или ползващи го на законно основание.

Предмет на застраховката са: недвижимо и движимо имущество

Не могат да се застраховат:

  • МПС с държавен контролен номер, плавателни съдове и въздухоплавателни средства и свързаните с тях имуществени  и неимуществени интереси - обект на други застраховки;
  • всякакъв вид документи, актове, ръкописи, нумизматични колекции, пощенски марки, предмети и накити от благородни метали, произведения на изкуството, скъпоценни камъни, стайни и декоративни растения, ръчни и джобни часовници, фотоснимки и фотофилми, стенописи, оръжие;
  • пари в наличност, бонове, ваучери, самолетни и влакови билети;
  • магнитни ленти, дискове и други информационни носители на информация;
  • мостри, рекламни модели, прототипи, изложбени експонати.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество

 

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ (задължително)

  • пожар, вкл. последиците от гасенето му,
  • експлозия,    
  • мълния,         
  • сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;


В допълнение към договореното по полицата покритие и без заплащане на допълнителна премия, покритието за имущества от групата ”Техника и уреди” се разширява по отношение на загуби или вреди, претърпяни от ЗАСТРАХОВНИЯ по време на транспортиране на имуществото до и от сервиз за ремонт в резултат на ПТП и пожар, вследствие ПТП.

Доказването на ПТП (пътно-транспортно произшествие) става чрез представяне пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на Протокол от КАТ не по-късно от първия работен ден след събитието.

Застрахователната сума се определя по начин, договорен между ЗАСТРАХОВАНИЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и вписан в застрахователната полица

При сключване на застраховката страните договарят задължително самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ във всяка щета – в % или абсолютна сума, в зависимост от предоставеното покритие