en
   

Малък бизнес

Малък бизнес

Обект на застраховане

Български или чуждестранни фирми от сферата на малкия бизнес (търговия, услуги, офиси, производства с до 50 души персонал и/или 200 000 лв. ДМА)

Обект на застраховане по тази секция са:  недвижимо и движимо имущество


Не могат да се застраховат:

  • МПС с държавен контролен номер, плавателни съдове и въздухоплавателни средства и свързаните с тях имуществени  и неимуществени интереси - обект на други застраховки;
  • всякакъв вид документи, актове, ръкописи, нумизматични колекции, пощенски марки, предмети и накити от благородни метали, произведения на изкуството, скъпоценни камъни, стайни и декоративни растения, ръчни и джобни часовници, фотоснимки и фотофилми, стенописи, оръжие;
  • пари в наличност, бонове, ваучери, самолетни и влакови билети;
  • магнитни ленти, дискове и други информационни носители на информация;
  • мостри, рекламни модели, прототипи, изложбени експонати.

Основно покритие

  • пожар, вкл. последиците от гасенето му,
  • експлозия,    
  • мълния,         
  • сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

 

Застрахователната сума се посочва от ЗАСТРАХОВАНИЯ в предложението за застраховане

Записаната в полицата застрахователна сума на материалните запаси ще бъде преизчислена в края на периода на застраховката въз основа на месечните им салда за този период.

Ако така изчислената средна наличност надвишава застрахователната сума по полицата, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ начислява допълнителна премия, която ЗАСТРАХОВАНИЯТ следва да плати в 10-дневен срок след уведомяването за дължимата сума. В случай, че средната наличност е по-малка с повече от 10% от застрахователната сума по полицата, надвнесената премия се възстановява на ЗАСТРАХОВАНИЯ в същия срок.

Застрахователят предоставя покритие за замразени или охладени продукти, собственост на Застрахования и използвани от него при осъществяване на стопанската му дейност.