en
   

Индустриален пожар

Индустриален пожар

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Могат да се застраховат:

 • недвижимо имущество - производствени и/или административни сгради
 • движимо имущество - машини, съоръжения, стопански инвентар, материални запаси и др., собственост или под разпореждането на индустриални и/или извършващи услуги с производствен или публичен характер предприятия / организации

Не могат да се застраховат:

 • МПС с държавен контролен номер, плавателни съдове и въздухоплавателни средства и свързаните с тях имуществени  и неимуществени интереси - обект на други застраховки;
 • всякакъв вид документи, актове, ръкописи, нумизматични колекции, пощенски марки, предмети и накити от благородни метали, произведения на изкуството, скъпоценни камъни, стайни и декоративни растения, ръчни и джобни часовници, фотоснимки и фотофилми, стенописи, оръжие;
 • пари в наличност, бонове, ваучери, самолетни и влакови билети;
 • магнитни ленти, дискове и други информационни носители на информация;
 • мостри, рекламни модели, прототипи, изложбени експонати;
 • монетни автомати (вкл. и за обмен на валута) с цялото им съдържание, както и касови автомати - ако не е договорено друго;
 • строителни и монтажни обекти в процес на изграждане - предмет на друга застраховка.

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ (задължително)

 • пожар, вкл. последиците от гасенето му,
 • експлозия,    
 • мълния,         
 • сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;.

 

Застрахователната сума/Лимитът на отговорност се определя в български лева или друга валута по начин, договорен между ЗАСТРАХОВАНИЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и вписан в застрахователната полица

При сключване на застраховката страните договарят задължително самоучастие на ЗАСТРАХОВАНИЯ във всяка щета – в % или абсолютна сума, в зависимост от предоставеното покритие. За самоучастие в размер над 10% във всяка щета ЗАСТРАХОВАНИЯТ има право на отстъпка в премията

За периода на застраховката няма да бъде прилагана клаузата за "подзастраховане" за материалните запаси и няма да е необходимо завишаване на застрахователните суми, при условие че никое от месечните салда не надхвърля застрахователната сума с повече от 10%.