en
   

Товари по време на превоз – КАРГО

Покрити по застраховката са уговорените в застрахователната полица рискове, на които е изложен застрахованият товар, предмет на внос, износ или реекспорт за времето на неговия превоз.

Застрахователят предоставя покритие по следните клаузи

  • Institute Cargo Clauses (A) - 1.1.82
  • Institute Cargo Clauses (B) - 1.1.82
  • Institute Cargo Clauses (C) - 1.1.82

Когато това се изисква, може да бъде предоставено и застрахователно покритие срещу военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно следните клаузи:

  • Institute War Clauses (Cargo) - 1.1.82
  • Institute Strikes Clauses (Cargo) - 1.1.82

Застраховката влиза в сила от момента, когато стоката напусне склада или мястото за съхраняване, посочено в полицата, продължава по обичайния курс на транспорта, включително принудително разтоварване, натоварване, претоварване и трансбордиране на товара, както и за отклоненията, които се дължат на обстоятелствата, независещи от превозвача, или са извършени с цел да се спаси човешки живот или имущество, или е било неизбежно за безопасността на превозното средство и завършва в мястото, посочено в полицата.

Застрахователната стойност е действителната пазарна цена на застрахования предмет към деня, в който се сключва договора. Тя се определя от стойността на застрахования предмет в мястото и времето на натоварването, заедно с разходите по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната печалба. Обичайно тези разходи се прибавят във вид на процент към фактурната стойност и обикновено той е 10%.

Застрахователната премия се определя по тарифите на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в зависимост от вида на стоката и транспорта, дестинацията и др. обстоятелства.

При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен писмено да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯв срок от 3 /три/ работни дни и/или от в първия ден, в които му е станало известно за настъпването му и да предприеме всички разумни мерки за спасяване на товара, предотвратяване, ограничаване или намаляване на загубата и/или щетата.

Обезщетението е равно на действителния размер на вредите, причинени от застрахователното събитие, но не повече от застрахованата сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ обезщетява ЗАСТРАХОВАНИЯ отделно за разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са били безуспешни.

В срок до 15 дни от окомлектоване на преписката по щетата с всички писмено поискани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ документи, но не по-късно от 6 месеца от датата на предявяването на претенцията, Застрахователят се произнася по претенцията по застраховката.